ادبیات
 
قالب وبلاگ

به نام دادار دادگر       سوالات املای سال سوم راهنمایی فصل دوم        سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

ردیف

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت

شمارک

الف

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1-« گزار » در کلماتی مانند  نمازگزار ، به معنای« به جا آوردن »است.      درست        نادرست

 2- متضاد کلمه ی « کمابیش» ، « نه چندان» است.                             درست        نادرست

1

ب

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-« گذار» درکلماتی مانند « بنیانگذاری و قانون گذاری» به معنای ................................. و .................................. است.

1

ج

گزینه های درست را انتخاب کنید.

 1- رابطه دو کلمه ی « فراقت و فراغت » کدام است؟        الف) ترادف   ب) تضاد    ج) تشابه    د) همخانواده  

 2- کدام کلمه، مفرد است؟      الف) ستارگان    ب) پرندگان    ج) سیارگان د) مهرگان

 3-کدام کلمه نادرست؟                                   الف)سپاسگزار     ب)قیمت گذار  ج) خدمتگذار د) گشت و گذار

 4-معنی واژه ی « وقار» کدام است ؟       الف) توجه ب) آسیب ج) شکوه د) ثمربخش

2

د

پرسش های کوتاه پاسخ و تکمیلی

1-متضاد کلمات مقابل را بنویسید.الف) ناشکیب ( ......................) ب) نفرت (........................)

 2-مترادف کلمات مقابل را بنویسید.      الف) رایگان ( ...................)    ب) غرّه  ( .........................)

 3-ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید.  الف) زندگی یکنواخت ( .....................)   ب) طلوع خورشید ( .................)

 4- با حروف در هم ریخته و با توجه به توضیحات داخل پرانتز، کلمه ی جدید بسازید.

  الف) « ا ر د ی ی ا » ؛ .......................... ( مترادف ثروت)

  ب) « و پ هـ ا ی م »؛ .......................... ( باتکرار یک حرف ، نام وسیله ای برای پرواز)

 5- شکل درست کلمات داخل پرانتز را انتخاب کنید و بنویسید.

  الف) دانه ای هرچند......... برخاک بیفشان.(خُرد - خورد)

  ب)هم چون ................... در دل تاریک شب می درخشید. (آذرخش - آزرخش)

  ج)شاهزاده کمی .................... کرد.  ( تأمّل - تعمّل)

6- با گذاشتن نشانه ی لازم ( حرف) ، کلمه های زیر را کامل کنید.

   الف) « اعـ...ـماد» ؛ (اطمینان )       ب) « .... ـروت» ؛ ( دارایی)     ج) « لبریـ...» ؛ ( پر – سرشار)

7-موارد خواسته شده را بنویسید.

الف)معانی؛ .............. (مفرد) ب) تعمیر؛ ............. ( همخانواده)  ج)نصیحت؛ ............... ( جمع مکسر)  د) مفتون؛ ..........(مترادف)

8-غلط های موجود متن را بیابید و شکل درست آن ها را بنویسید.

   « من وقت خود را به بیهوده گی نمی گذرانم. وداع بسیار اندوح بار است . آدم های بزرگ همیشه احتیاج به توزیح دارند.

   « دو چیز همواره اعجاب آدمی را برمی انگیزد :وجدانی که در سینه ی آدمیست  و آسمانی که در بالای سر اوست.»

امیدوارم سیمرغ باطنی تان در قاف عملی شدن آرام گیرد: تراب ندایی

 

 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

 

 

75/0

 

 

 

75/0

 

 

 

 

5/1

 

[ شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 11:1 ] [ تراب ندایی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • سبزوار
  • حاوی