ادبیات
 
قالب وبلاگ

به نام دادار دادگر       سوالات نگارش سال سوم راهنمایی فصل ششم     سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

ردیف

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالت

شمارک

الف

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

 1- استفاده از « فضاسازی» تأثیر چندانی در زبایی انشا ندارد.  درست  نادرست

 2- یکی از راه های معرفی شخصیت ها استفاده از قالب « نمایشنامه» و « داستان » است.درست   نادرست

1

ب

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1-هنر نویسندگان خوب و هنرمندان بزرگ در نحوه ی بیان ، ........................... و ......................................... است.

 2-هرگاه درانشا ، از زبان شخصیت ها سخن می گوییم لازم است به ..................... ، شخصیت، ............ ، ................ و.............

    واژه ها توجه کنیم.

 

5/0

1

ج

گزینه های درست را انتخاب کنید.

 1- به کتاب هایی که به شرح حال بزرگان علم و ادب می پردازند، ................... می گویند.

 الف) تذکره       ب) تاریخ        ج)سرگذشت نامه     د) بیوگرافی

 2- کدام گزینه در فیلم ها به فضاسازی و القای بهتر صحنه ها کمک می کند؟ 

الف) رنگ      ب) موسیقی ج) نور د) همه موارد

1

د

پرسش های کوتاه پاسخ و تشریحی:

1-برای صفت های زیر موصوف های مناسب بنویسید.

 الف) .................... نیکوکار    ب) ............................ آموزنده     ج) ...................... پارسا

 2-معادل امروزی واژه های زیر را بنویسید.

  الف) جگرآور(........................) ب) روزه داشتی (..................................)   ج) نمازکردی ( .......................................)

 3-عبارت مقابل را دردوسطر توضیح دهید.      « تو می خواهی بخوانی و من می خواهم بدانم.»

 

4-عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید.

   -وقتی برزورق خیال با برف های زمستان همسفر می شوم ...

 5-با استفاده از توصیف و فضاسازی ، جمله ی زیر را گسترش دهید.

   -من شب ها می اندیشم.

 

6-بندی بنویسید و کلمات « زمزمه ی محبّت ، معلّم ، دوستان ، زمستان» را درآن به کار ببرید.(حداقل چهار جمله)

 

 

7- با مدادرنگ تشخیص درباره ی « بهار و زمستان»در صفحه ی نقاشی جمله ، مناظره ای بنویسید.

 

« مومن با تمام خلق که صنع حق اند تواضع می نماید که تواضع رفعت آورد.»

امیدوارم سیمرغ باطنی تان در قاف عملی شدن آرام گیرد: تراب ندایی

 

 

75/0

 

75/0

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

[ شنبه هجدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 11:0 ] [ تراب ندایی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

امکانات وب
  • سبزوار
  • حاوی